• سه شنبه 23 مهر 1398 10:02
  • كد: 1148

گزارش عملکرد يکساله شهرداري اصفهان

گزارش عملکرد يکساله شهرداري اصفهان (مهر 97 تا مهر 98) را از اينجا مشاهده نماييد.

گزارش عملکرد يکساله شهرداري اصفهان (سال 98) را از اينجا مشاهده نماييد.

گزارش عملکرد چهار ساله شهرداری اصفهان (مهر 96 تا شهریور 1400) را از اینجا مشاهده نمایید.