• پنجشنبه 04 بهمن 1397 14:52
  • كد: 784

كل بودجه 97

گزارش بودجه مصوب جاري ٩٧ شهرداري اصفهان را از اينجا دانلود كنيد.

گزارش بودجه مصوب عمراني 97 شهرداري اصفهان را از اينجا دانلود کنيد.

اينفوگرافيك بودجه ٩٧ را از اينجا دانلود كنيد.

گزارش بودجه مصوب جاري 98 شهرداري اصفهان را از اينجا دانلود كنيد.

گزارش بودجه مصوب عمراني 98 شهرداري اصفهان را از اينجا دانلود کنيد.

اينفوگرافيک بودجه 98 را از اينجا دانلود کنيد.