• یکشنبه 06 آبان 1397 13:49
  • كد: 722

درباره سامانه شفافيت

شفافیت یکی از الزامات اساسی حکمرانی خوب و عوامل کلیدی بهره وری و کارآمدی تلقی می شود. شفافیت بیش از آنکه الزام مدیریتی باشد، پای در باورها و ارزش های مردمسالار دارد. در مردمسالاری افزون برآن که  شفافیت،  ابزار ضروری مبارزه بافساد و افزایش بهره وری است، دلیلی بر اعتقاد و شناسایی حق حاکمیت مردم است. باور اساسی مردمسالاری، اعتقاد به حکومت و مدیریت تحت اراده عمومی شهروندان است؛ این که "صلاح مملکت خویش مردمان دانند".

شفافیت یکی از الزامات اساسی حکمرانی خوب و عوامل کلیدی بهره وری و کارآمدی تلقی می شود. شفافیت بیش از آن که الزام مدیریتی باشد، پای در باورها و ارزش های مردمسالار دارد. در مردمسالاری افزون برآن که شفافیت،ابزار ضروری مبارزه بافساد و افزایش بهره وری است، دلیلی بر اعتقاد و شناسایی حق حاکمیت مردم است. باور اساسی مردمسالاری، اعتقاد به حکومت و مدیریت تحت اراده عمومی شهروندان است؛ این که "صلاح مملکت خویش مردمان دانند".
الزام حکمرانی و مدیریت در هر سطحی (ملی و محلی) آگاهی و تسلط بر اطلاعات مرتبط با موضوع تحت مدیریت است. فقدان دسترسی به اطلاعات کامل حوزه تحت مدیریت، در زمان و مکان مناسب، مدیر را از اتخاذ تصمیم بجا و کارآمد باز می دارد، در عوض دسترسی به هنگام به اطلاعات تصمیمات را منطقی، کارآمد و موجه می سازد.  در مردمسالاری اصالت تصمیم گیری برای شئون مختلف امر عمومی و اداره شهر و کشور از آن شهروندان است. در واقع مدیران حقیقی مردم هستند. از آنجا که بنا به دشواری های اِعمال حکمرانی مستقیم، تک تک شهروندان مستقیماً عهده دار اداره امر عمومی نیستند، عمده نظام های حقوقی-سیاسی معاصر تحقق حاکمیت مردم را از طریق شیوه غیرمستقیم یا نمایندگی پیاده می کنند. به عبارت دیگر بجای خیل عظیم شهروندان یک جامعه (ملی یا محلی)، مردم نمایندگانی انتخاب می کنند، تا نمایندگان بجای آنان اِعمال مدیریت کنند. در این سیستم فرض اساسی این است که نماینده در اداره امور عمومی تصمیمی را اتخاذ می کند (و باید بگیرد) که اگر شهروندان در همان موقعیت می خواستند به آن امر رسیدگی کنند همان تصمیم یا حداقل نزدیک ترین تصمیم به آن را اتخاذ می کردند. با قبول این نکته که اداره امر عمومی از جانب کارگزاران اداری به نمایندگی از شهروندان است و اصالت حق تصمیم گیری (که مصداقی از حق تعیین سرنوشت است) با شهروند است، ضروری است که هر شهروند بتواند عملکرد مقامات و کارگزاران عمومی در اداره امر عمومی را نظارت و ارزیابی کند. این مهم بدون دسترسی آزاد به اطلاعات درست، در زمان و مکان مقتضی مقدور نیست. از این رو شفافیت ارزشی اساسی در تحقق حاکمیت مردم می یابد.