• چهارشنبه 23 آبان 1397 15:24

اساسنامه سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شهرداري اصفهان

در اجراي لايحه قانوني راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران و قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون مذكور مصوب ٢۰/٥/١٣٧٢ مجلس شوراي اسلامي و همچنين در اجراي آئين نامه اجرايي قانون مرقوم به منظور حسن اداره امور تاكسيراني شهر و مراقبت و بهره برداري صحيح از تاكسي هاي حمل مسافر و عنداللزوم افزايش تعداد تاكسي ها جهت توسعه ناوگان حمل و نقل مسافر به ترتيبي كه از هر جهت متناسب با احتياجات و تأمين نيازمندي هاي عمومي شهر اصفهان در آينده باشد سازماني به نام سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني وابسته به شهرداري اصفهان و طبق اساسنامه حاضر تشكيل مي گردد.

 

فصل اول كليات:

ماده ١: نام سازمان

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر اصفهان می ­باشد که اختصاراً در این اساسنامه سازمان نامیده می­ شود

ماده ٢: نوع سازمان

سازمانی است وابسته به شهرداری اصفهان که  داراي شخصيت حقوقي مستقل و استقلال مالي و اداري است و مطابق با مفاد مواد اين اساسنامه و آئين نامه هاي مصوب طبق اصول بازرگاني اداره می­ شود. سازمان بر اساس ماده ٨٤ قانون شهرداری و بند پانزده ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ تاسیس می­ گردد.

ماده ٣: موضوع و اهداف سازمان

الف- تصدي و اجراي كليه طرح هاي مطالعاتي و اجرايي و عمراني مربوط به تاكسيراني و رفاه شهروندان در ارتباط با تاكسيراني.

ب- تصميم گيري و تعيين تكليف نسبت به كليه اموري كه به هر نحو به تاكسيراني ارتباط پيدا مي كند با رعايت قوانين و مقررات موضوعه و هماهنگ با ساير خدمات.

ج- تدوين و تصويب آئين نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه هاي داخلي موردنياز

د- اجرا و اعمال مقررات تصويب شده نسبت به تاكسيرانان و تاكسي داران.

ه- نظارت بر امور رفاهي، درماني، تأميني، فرهنگي، بازرگاني، خيريه و ورزشي كاركنان سازمان و كارگزاران تاكسيراني اعم از تاكسيدار و تاكسيران.

و- برنامه ريزي در امور اجرايي، كنترل، بازرسي امور انضباطي و تشويقي و خدماتي.

ماده ٤: وظایف سازمان

١- اصلاح و ايجاد سيستم تاكسيراني متناسب با بافت شهراصفهان و جمعيت و وضعيت ترافيكي آن.

٢- استفاده از امكانات در اختيار، در جهت نيل به اهداف پيش بيني شده در متن قانون و آئين نامه هاي اجرايي و دستورالعمل مربوط به آن.

٣- بكارگيري و استفاده از امكانات قانوني به منظور تأمين رفاه و آسايش مسافرين درون شهري و برنامه ريزي نحوه سرويس دهي سيستم تاكسيراني متناسب و هماهنگ با ساير وسايل حمل و نقل عمومي درون شهري.

٤- توسعه و تكميل سيستم تاكسيراني با برنامه ريـزي و سيـاست گذاري مناسـب و پيش بيني لازم به منظور تأمين نيازمندي هاي آتي شهر از لحاظ تعداد تاكسي، براي سرويس هاي عمومي و ويژه.

٥- بالا بردن سطح دانش و كارائي پرسنل و رانندگان و دارندگان تاكسي در امور تاكسيراني و علي الخصوص در برخورد با مسافرين و جلوگيري از تخلفات آن ها.

٦- استفاده و بكارگيري امكانات در جهت تأمين درآمد سازمان از محل اخذ عوارض و درآمدهاي قانوني و انجام كارشناسي و مشاوره و تهيه تعرفه هاي خدماتي و ايجاد امكانات لازم براي سرمايه گذاري و راه اندازي سيستم هاي جديد تاكسيراني و يا مكمل سيستم هاي موجود با همكـاري و مشاركت كليه اشخاص و مـوسسات اعتبـاري و سرمايـه گذاري مجاز و بانكها و جذب مشاركت مردم و انجام هر نوع عمليات مالي و بازرگاني در زمينه هاي مربوط به تاكسيراني اعم از واردات و صادرات، خريد و فروش، اجاره و استيجاره و استفاده از تسهيلات بانكي با رعايت آئين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون صدرالذكر مصوب جلسه مورخ ١۰/٨/٧٤ هيأت محترم وزيران و قانون تجارت و آئين نامه هاي مالي با رعايت ساير قوانين و مقررات مرتبط.

٧- اتخاذ روشهاي مناسب جهت نظم بخشيدن به سيستم تاكسيراني و جلب همكاري ساير ارگانها و نهادها و وزارتخانه ها در جهت تأمين و تجهيز سيستم تاكسيراني.

٨- بررسي و محاسبه ميزان كرايه و تعرفه هاي حمل و نقل مسافر درون شهري و پيشنهاد آن براي تصويب به شوراي شهر و مراجع ذيربط قانوني و نظارت بر اجراي دقيق مصوبات و اجراي فرم، رنگ، تعداد، ارقام و حروف قابل درج در شماره تاكسي و آرم و ظرفيت مجاز كليه تاكسي ها با رعايت كامل مقررات آئين نامه اجرايي قانون مربوط و دستورالعمل هاي صادره از سوي شورايعالي ترافيك و وزارت كشور.

٩- مطالعات لازم براي تهيه نقشه شبكه مسيرهاي تاكسيراني درون شهري با استفاده از مطالعات مربوط به مبدأ- مقصد سفرهاي شهري و با رعايت و در نظر گرفتن طول مسيرها و تعداد خطوط و نيازمندي هاي مراكز خدمات شهري و بازدهي كار در ساعات مختلف شبانه روز و همچنين تشخيص و اعلام اولويت خطوط و مسيرهاي مشخص شده با توجه به تمركز جمعيت، بويژه در مناطق كارگري، كارمندي، دانشجويي، مدارس و مناسبت هاي خاص نظير مسابقات ورزشي، جشنهاي مذهبي و ملي و اجتماعات مردمي و غيره...

١۰- نظارت دقيق بر نحوه سرويس دهي اشخاص كه به نمايندگي شهرداري به صورت حقيقي يا حقوقي متقبل ارائه سرويس در مسيرهاي عمومي و يا مشخص شده گردیده اند.

١١- صدور و لغو تمدید پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومي مسافر درون شهري با تاكسي (پروانه تاكسيراني) از طريق شهرداري يا سازمان براساس مفاد آئين نامه تصويبي و دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت كشور.

١٢- تمديد اعتبار پروانه تاكسيراني در صورت دارا بودن شرايط متقاضي مندرج در آئين نامه.

١٣-صدور موافقتنامه اصولي و پروانه بهره برداري جهت اشخاص حقيقي و حقوقي طبق مفاد مواد ٩ و ١٣ آئين نامه و تباصر ذيل آن ها.

١٤- بررسي و تهيه آمار و اطلاعات لازم درخصوص تعداد پروانه تاكسيراني و تعداد تاكسيهاي موجود و تاكسي هايي كه در طول يكسال و پنج سال آينده به ناوگان تاكسيراني اضافه مي شود.

١٥- تهيه آمار كليه تاكسي ها و وسائط نقليه داراي پلاك نارنجي و وسائط نقليه داراي پلاك سفيد و يا هر رنگ ديگر كه با داشتن امتياز يا اجازه تحت هر عنوان به حمل و نقل عمومي مسافر در شهر اشتغال دارند.

١٦- اخذ تعهد رسمي مبني بر عدم انجام تخلفات موضوع آئين نامه تصويبي و قبول تصميم هاي هيأت­ هاي انضباطي و رعايت دستورالعمل هاي صادره از سوي وزارت كشور از متقاضي صدور پروانه تاكسيراني.

١٧-استخدام افراد مورد نياز با رعايت مقررات مالي و استخدامي و صرفه و صلاح سازمان و مفاد اين اساسنامه.

ماده ٥: مدت سازمان از تاريخ تشكيل نامحدود است.

ماده ٦: مرکز اصلی سازمان شهر اصفهان می ­باشد.

 

فصل دوم: سرمايه و منابع درآمد

ماده ٧:  سرمايه

سرمايه نقدي سازمان عبارتست از مبلغ يك ميليارد ريال مي باشد كه تمامي آن از محل اعتبارات شهرداي اصفهان به حساب بانكي سازمان نزد بانك ملي ايران شعبه اصفهان واریز می ­شود و سرمایه غیر نقدی سازمان عبارت است از اموال منقول و غیر منقول اعم از ماشین آلات، زمین، ساختمان و تاسیسات که قابل استفاده می­ باشد و از طرف شهرداری با رعایت مقررات و آیین نامه مالی شهرداری و بر اساس ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری که به تایید شورای سازمان می­ رسد با رعایت مقررات موضوعه در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویر این اساسنامه سرمایه فوق را به سازمان تحویل نماید.

تبصره١: کل سرمایه متعلق به شهرداری اصفهان است و قابل انتقال به غیر نمی­ باشد.

تبصره٢: انتقال و واگذاری اموال سازمان طبق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان است.

تبصره٣: در صورت انحلال سازمان کلیه دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات و دیون تعهدات به شهرداری منتقل می­ گردد.

ماده ٨: منابع درآمد سازمان

 سازمان مي تواند جهت تأمين هزينه ها و تقويت بنيه مالي خود از طرق زير كسب درآمد نمايد.

الف- دريافت هزينه خدمات و هزينه صدور پروانه ها و مجوزهاي موضوع آئين نامه اجرايي مصوب قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني شهر تهران مصوب ٢٨/٣/٥٩ مصوب ١٣٧٢، حق امتياز پروانه بهره برداري و حق امتياز واگذاري نمايندگي به اشخاص حقوقي با تصويب شوراي شهر و يا جانشين قانوني آن و تأييد وزارت كشور.

ب- دريافت عوارض مربوط به تاكسيراني اعم از عوارض اتومبيل هاي پلاك قرمز، سفيد، موقت، تحت هر عنوان كه به امر تاكسيراني و حمل و نقل مسافر با تاكسي مي پردازند.

ج- دريافت خسارات ناشي از تخلفات اشخاص طرف قرارداد.

د- دريافت وام با استقراض از بانك ها و موسسات اعتباري و سرمايه گذاري با اجازه مورد به مورد از شوراي سازمان، شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن و در قالب دستورالعمل هاي وزارت كشور.

هـ- دريافت هرگونه كمك دولت، شهرداری و هداياي مردم كه جهت بهبود وضع تاكسيراني به سازمان پرداخت يا واگذار مي شود پس از اخذ مجوز از شوراي سازمان و موافقت اصولي از شوراي شهر و در قالب دستورالعمل هاي وزارت كشور.

 

فصل سوم: اركان سازمان

ماده ٩: اركان سازمان عبارتند از:

            الف- شوراي سازمان

          ب- هيأت مديره

          ج- مديرعامل

          د- حسابرس (بازرس)

ماده ١۰: تركيب شوراي سازمان كه منبعد شورا ناميده مي شود مركب است از پنج نفر تشکیل خواهد شد.

          ١- استاندار بعنوان رئیس شورا در غیاب وی نماینده وزارت کشور

          ٢- شهردار به عنوان دبير شورا

          ٣-رئيس راهنمايي و رانندگي شهر

          ٤- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری

٥- یک نفر کارشناس با تجربه در امور شهر و شهرداری ها و مسائل حمل و نقل عمومی به پیشنهاد شهردار و موافقت استاندار.

تبصره ١: شورا مي تواند حسب مورد از لحاظ ارتباط موضوع مطروحه در شورا از اشخاص ذيربط براي حضور در جلسه شوراي سازمان بدون داشتن حق رأي دعوت بعمل آورد.

تبصره ٢: اعضای شورا نمایندگان قانونی سرمایه سازمان بوده و به همراه هیئت مدیره و مدیرعامل در حدود وظایف و اختیاراتی که در این اساسنامه دارند نسبت به سرمایه و اموال و دارائی سازمان امین محسوب می­ شوند.

ماده ١١: تشكيل شورا و نحوه اتخاذ تصميم:

 شورا بطور عادي سالي دو بار در تيرماه براي تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال قبل و تفريغ بودجه و ديگري در دي ماه براي تصويب برنامه و بودجه سال آينده و انجام وظايف در محل سازمان تشكيل مي شود.

تبصره ١: جلسات شورا خارج از موارد مذكور در اين ماده بنا به تقاضاي مديرعامل و يا رئيس هيأت مديره و يا حسابرس (بازرس) و يا تقاضای دو نفر از اعضاء شورا تشكيل خواهد شد.

تبصره ٢:  دستور جلسات شورا را شهردار براساس پيشنهادات واصله تهیه مي نمايد.

تبصره ٣: دعوت از شورا با ذكر تاريخ و محل تشكيل آن و اعلام موضوع دستور جلسه حداقل هفت روز قبل از تشكيل جلسه شورا به وسيله دعوتنامه كتبي از اعضاء توسط (رئيس شورا) بعمل خواهد آمد.

تبصره ٤: جلسات شورا با حضور كل اعضاء رسميت مي يابد و چنانچه در نوبت اول كل اعضاء حضور بهم نرسانند در نوبت دوم كه حداكثر ظرف پانزده روز آينده خواهد بود، با حضور دو سوم نفر تشكيل خواهد گرديد.

تبصره ٥: تصميمات شورا به اتفاق آراء و يا با اكثريت سه رأي موافق در صورتي مناط اعتبار خواهد بود كه شهردار يكي از آن سه نفر باشد. نظرات و دلايل مخالفين ميبايستي كتباً و مستـدلا در صورتجلسه قيـد شود و متـن آن نيـز در دفتر مخصوصي (كه توسط شورا برگ شماري و مشخصات دفتر در صفحه اول آن ثبت شده و به امضاء اعضاء رسيده است) درج شود.

وظايف شوراي سازمان

ماده ١٢: وظايف شورا به شرح زير مي باشد:

١- استماع گزارش سالانه هيأت مديره و حسابرس (بازرس) راجع به امور سازمان و تصويب آن.

٢- بررسي و تصويب ترازنامه، حساب سود و زيان و صورت دارايي و ديون و عمليات سازمان و اتخاذ تصميم نسبت به آن ها.

٣- بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به خط مشي و برنامه ريزي براي فعاليت هاي یکساله و پنجساله آتی و برنامه های درازمدت سازمان.

٤- بررسي و تصويب بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه، مصوبات شوراي سازمان در امور فوق بلافاصله پس از تصويب به شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن جهت تایید ارسال خواهد شد.

تبصره: شوراي اسلامي شهر يا جانشين قانوني آن ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت بودجه، متمم، اصلاح و تفريغ بودجه را بررسي و تصويب خواهد كرد.

٥- بررسي و تأييد تشكيلات اداري سازمان كه توسط هيأت مديره تهيه و پيشنهاد مي گردد و اجراي آن پس از اعمال مفاد ماده ٥٤ قانون شهرداري و اخذ مصوبه وزارت كشور.

٦- تشکیل هیئت سه نفره انضباطی به منظور رسیدگی به تخلفات تاکسیرانان و تاکسیداران موضوع ماده ١٥ آیین نامه.

٧- بررسي و تایید آئين نامه هاي داخلي و دستورالعمل ها و ضوابط مورد پیشنهاد سازمان در حدود مقررات و قوانين و مفاد اين اساسنامه.

٨- آئين نامه های سازمان براساس قانون شهرداري و مفاد اساسنامه توسط هيأت مديره تهيه و به شوراي سازمان پيشنهاد مي شود كه پس از موافقت شورا با تصويب وزارت كشور به مورد اجرا درخواهد آمد.

تبصره: تا زمانيكه سازمان آئين نامه مالي و معاملاتي خاصي نداشته باشد آئين نامه مالي شهرداري ها مصوب (١٢/٤/٤٦) با رعايت مفاد اساسنامه سازمان ملاك عمل خواهد بود. در این صورت بجای انجمن شهر و شهردار به ترتیب هیئت مدیره و مدیرعامل جایگزین خواهند شد.

٩- در اجراي سياست خودكفايي و درصورت سوددهي، سازمان هر سال پنج (٥) الي ده (١۰) درصد سود ويژه خود را بابت استهلاك بدهي هاي خود به شهرداري، به حساب شهرداري توديع مي نمايد.

١۰- بررسی و اتخاذ تصميم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص نوع تخلفات تاکسیرانان و تاکسیداران و پیشنهاداتی که هیئت مدیره در خصوص امور تاکسیرانی شهر ارائه می ­نماید.

١١- اتخاذ تصمیم در مورد ذخیره­ های مالی سازمان در جهت بهبود امور حمل و نقل مسافر در شهر بمنظور ایجاد تسهیلات بیشتر برای شهروندان.

١٢- انتخاب و تجديد انتخاب اعضاء انتخابي هيأت مديره و مديرعامل از ميان افراد معرفي شده توسط رئیس شورا و تعيين ميزان حقوق و مزايا و حق الجلسه اعضاء هیئت مذکور با رعایت مقررات موضوعه.

تبصره: حداكثر ميزان حق الجلسه اعضاء غيرتمام وقت، به ميزان يك چهلم حقوق و مزاياي مديرعامل براي هر جلسه خواهد بود.

١٣- انتخاب حسابرس(بازرس) و معرفي وي از طريق استانداري به همراه فرم مشخصات حسابرس به وزارت كشور، جهت صدور حكم.

١٤- تصویب وام و تعیین نحوه هزینه و بازپرداخت آن منطبق با موضوع و اهداف سازمان.

١٥- اتخاذ تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف مديرعامل يا پيشنهاددهندگان تشكيل شورا در دستور جلسه شورا قرار گرفته و مغایر با مفاد اساسنامه نباشد.

١٦- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد آن براي تصويب به وزارت كشور.

١٧- اصلاح و تجديدنظر نهايي در مواد اساسنامه، انحصاراً با وزارت كشور است. بديهي است شوراي سازمان نيز مي تواند پیشنهاد اصلاح و تجديدنظر در مواد اساسنامه را به وزارت كشور بنمايد.

١٨- پيشنهاد انحلال سازمان به وزارت كشور.

١٩-  تعیین حقوق و مزاياي مديرعامل وفق مقررات موضوعه، ضمناً شورا می ­تواند طرح پرداخت حقوق و مزایا به صورت کارانه را برای مدیرعامل تنظیم و پس از تصویب وزارت کشور به مورد اجراء گذارد.

٢۰- نظارت بر حسن اجرای وظایف مدیرعامل.

٢١- تصویب نقشه محدوده تاکسیرانی و محل نصب تابلوها.

٢٢- تصويب قبول هدايا و اعانات و كمك ها به نام سازمان با رعايت مقررات موضوعه.

ماده ١٣: اعضاء هيأت مديره:

اعضاء هيأت مديره سازمان مركب از سه نفر عضو اصلي و يك نفر عضو علي البدل مي باشد كه عبارتند از:

١- معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري كه سمت رياست هيأت مديره را خواهد داشت.

٢- دو نفر كارشناس خبره و آگاه به مسائل، از بین افرادیکه علاوه بر داشتن مدارک علمی و تخصصی مربوطه دارای تجربیات کافی در مسائل حمل و نقل مسافر شهری و امور مالی و فنی باشند. با معرفي رئیس شورا برای مدت چهار سال توسط شورا انتخاب خواهند شد و تمديد انتخاب آن ها براي دوره هاي بعد بلامانع است.

تبصره ١: يك نفر عضو علي البدل نيز با شرايط انتخاب خواهد شد كه درصورت غيبت اعضاء اصلي انجام وظيفه خواهد نمود.

تبصره ٢: اعضای انتخابی هیئت مدیره ممکن است با تشخیص شورا بطور تمام وقت یا غیر تمام وقت مشغول خدمت شوند و در صورت تمام وقت بودن مسئولیت اداره و سرپرستی یکی از واحدهای اصلی و اساسی سازمان از طرف مدیرعامل به عهده هر یک از آنها محول خواهد شد. اعضای تمام وقت حق اشتغال به هیچ نوع کاری را در خارج از سازمان نخواهند داشت.

تبصره٣: چنانچه هر یک از اعضاء هیئت مدیره در انجام وظایفی که طبق مفاد اساسنامه عهده دار می­ باشند قصور ورزد شورا می­ تواند با توجه به موارد ذیل پس از استیضاح نسبت به عزل وی اقدام کند.

١- چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي به عملكرد هيأت مديره ايرادي داشته و يا آن را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شورا منعكس مي نمايد. رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز بعد از دريافت نامه موضوع را در جلسه فوق العاده شورا مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء يا عزل عضو هيأت مديره شود، بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد.

٢- چنانچه هر يك از اعضاء شورا نسبت به عملكرد هر يك از اعضاء هيأت مديره سازمان اعتراضي داشته باشند ميبايستي كتباً به رئيس شورا گزارش دهند و رئيس شورا ميبايستي براساس گزارشات مذكور و يا گزارشات واصله از بازرسي، جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود. رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به عضو هيأت مديره كه مورد استیضاح قرار گرفته ابلاغ نمايد، فرد مورد نظر مكلف است در اولين جلسه شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نمايد. چنانچه شورا به عضو هيأت مديره (فرد استیضاح شده) رأي عدم اعتماد دهد، بلافاصله از سمت خود عزل مي شود.

 تبصره: چنانچه عضو استیضاح شده هيأت مديره، رئيس هيأت مديره باشد كه ضمناً معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداري را عهده دار مي باشد، جلسه شورا با حضور بدون حق رأي وي، با اكثريت ٣ رأي مشروط بر آنكه يكي از آن سه نفر شهردار باشد اتخاذ خواهد شد و چنانچه رأي بر عدم اعتماد باشد رئيس هيأت مديره علاوه بر، بركناري از رياست هيأت مديره با ذكر تخلفات به هيأت رسيدگي به تخلفات اداري معرفـي خواهد شـد. بديهي است تا تعيين جانشين وي يكي ديگر از معاونت هاي شهرداري با انتخاب شهردار و با اطلاع شورا عهده دار وظايف مذكور در شورا و هيأت مديره خواهد شد صورتجلسه شورا مبني بر استيضاح رئيس هيأت مديره و رأي عدم اعتماد با ذكر دلائل و مستندات ميبايستي بلافاصله توسط رئيس شورا به وزارت كشور (اداره كل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها) ارسال گردد.

٣- هر يك از اعضاء هيأت مديره موضوع بند ٢ ماده ١٢ ميتواند استعفاء خود را از دو ماه قبل به اطلاع رئيس شورا برسانند. رئيس شورا مي تواند با استعفاء مخالفت كند و عضو مذكور نيز مي تواند بعد از يك ماه از تاريخ اعلان، استعفاء مجدداً خود را با درج مهلت دو ماهه اعلام دارد و رئيس شورا موظف است حداكثر تا پانزده روز نسبت به تشكيل شوراي فوق العاده اقدام و موضوع استعفاء را مطرح و عضو جايگزين را معرفي كند، شورا موظف است قبل از اتمام مهلت دو ماهه عضو مستعفي، نسبت به انتخاب عضو جايگزين اقدام كند.

ماده ١٤: طرز تشكيل جلسات هيأت مديره:

جلسات هيأت مديره حداقل هر هفته يكبار در روز و ساعت معين در محل سازمان تشكيل مي شود و چنانچه جلسات فوق العاده ضرورت يابد با درخواست كتبي مديرعامل يا اعضاي هيأت مديره و با دعوت رئيس هيأت مديره تشكيل خواهد شد.

ماده ١٥: تشکیل جلسات هیئت مدیره بموجب دستور جلسه منضم به دعوت کتبی رئیس هیئت مدیره خواهد بود که از اعضاء اصلی و علی البدل بعمل می­آید و عضو علی البدل میبایستی در کلیه جلسات حضور یابد و در صورتیکه یکی از اعضاء هیئت مدیره در جلسه شرکت نکند عضو علی البدل بجای عضو اصلی غائب رأی خواهد داد.

تبصره: مدیرعامل چنانچه عضو هیئت مدیره نباشد موظف به حضور در کلیه جلسات هیئت مدیره است و می­تواند نظرات خود را نسبت به امور فنی، مالی،اداری و مسائل حمل و نقل مسافر ابراز نماید. ولی حق رأی ندارد. چنانچه مدیرعامل در معذوریت مرخصی و یا ماموریت باشد در این صورت جانشین وی که برابر بند ١٢ ماده ٢٣ اساسنامه تعیین شده است در جلسات بدون حق رأی حضور خواهد یافت.

ماده ١٦:  جلسات هيأت مديره با حضور كليه اعضاء تشكيل مي گردد و مصوبات به اتفاق آراء و يا با اكثريت دو (٢) رأي موافق وقتي معتبر خواهد بود كه رئيس هيأت مديره يكي از دو(٢) نفر باشد و درصورتيكه هر يك از اعضاء رأي مخالف داشته باشد، بايستي مراتب را به صورت مستدل در صورتجلسه ذكر نمايند. صورتجلسه هيأت مديره در دفتر صورتجلسات كه توسط شوراي سازمان امضاء و شماره گذاري شده است ثبت و به امضاء اعضاء خواهد رسيد.

تبصره ١- موضوعي كه يكبار با آن مخالفت شده باشد و به دليل عدم كسب آراء موافق به تصويب نرسيده است، نبايد بدون حضور مخالفين مجدداً مطرح شود مگر آنكه مخالفين مستعفي شده باشند.

تبصره ٢- چنانچه هر يك از اعضاء سه مرتبه بدون عذر موجه يا سه ماه متوالي با عذر موجه در جلسه شركت نكند بخودي خود مستعفي شناخته خواهد شد.

ماده ١٧: هيچ يك از اعضاي هيأت مديره منفرداً مجاز به انجام اموري بنام سازمان نخواهد بود مگر به موجب تصويب هيأت مديره.

ماده ١٨: وظايف و اختيارات هيأت مديره:

 1. اجراي برنامه ها و تصميمات و مصوبات شورا
 2. اداره امور سازمان در جهت تامین رفاه عمومی و حفظ منافع سازمان و تاکسیداران منطبق با مقررات مربوطه.
 3. بررسي بودجه و اصلاح و متمم و تفريغ بودجه سالانه تسليمي مديرعامل سازمان براي پيشنهاد به شورا و اجراي آن بعد از تصويب
 4. بررسي ترازنامه و حساب سود و زيان ساليانه و ساير گزارش هاي مالي و عملياتي تسليمي مديرعامل و پيشنهاد آن به شورا
 5. پيشنهاد تشكيلات اداري و فنی متناسب با نياز سازمان جهت بررسي و اقدامات بعدي به شورا.
 6. تهيه و تنظيم آئين نامه هاي داخلي و دستورالعمل ها و ضوابط انضباطي سازمان براساس قوانين و مقررات شهرداري و پيشنهاد آن به شوراي سازمان و نظارت بر اجراي آن پس از سير مراحل قانوني و تصويـب آن.
 7. رسيدگي و تصويب معاملات طبق آئين نامه مالي و معاملاتي سازمان بر اجراي آن.
 8. پیشنهاد نوع تخلفات تاکسیرانان و تاکسیداران و ارائه آن به شورای سازمان جهت تصویب.
 9. بررسی و پیشنهاد معاملات و سفارشات خرید لوازم و قطعات یدکی وسائط حمل و نقل مسافر با توجه به مفاد اساسنامه به شورای سازمان.
 10. بررسي و پيشنهاد اخذ وام ، تعيين نحوه هزينه و استهلاك آن به شورا.
 11. بررسي و تصويب كليه قراردادهايي كه با افراد حقيقي و حقوقي منعقد خواهد شد.
 12. نظارت در حفظ و نگهداري دارايي و سرمايه و اموال سازمان و تنظيم درآمد و هزينه و نظارت در حسن اداره امور سازمان
 13. بررسی و پیشنهاد و تجدید نظر در برنامه ها و طرحهای اجرائی توسعه شبکه مسیرهای تاکسیرانی برای پنج سال آتی حسب نیاز شهروندان و امکانات سازمان.
 14. نظارت بر حسن اجراي وظايف مديرعامل
 15. تصويب پاداش و برقراري حقوق و مزاياي افراديكه به خدمت سازمان پذيرفته ميشوند، با رعايت مقررات مالی و استخدامی و اداری سازمان و پیشنهاد قبول هدایا و اعانات و کمک به نام سازمان.
 16. بررسي و اظهارنظر و تصويب ساير پيشنهادات و اموري كه از طرف مديرعامل در قالب وظايف پيشنهاد ميگردد
 17. چنانچه اعضای هیأت مدیره در مورد تصمیمات و مسائل مالی و حتی اداری سازمان اختلاف نظر داشته باشند میبایستی مراتب را کتباً به شورا اعلام نموده و تصمیمات شورا نسبت به مسائل مربوط نافذ می­باشد.

ماده ١٩: هيأت مديره در حدود مصوبات شورا در كليه محاكم و مراجع قضـائي نماينـده قانونی سازمان هستند.

ماده ٢۰: هيأت مديره در حدود اساسنامه و ضوابط شهرداری اختیارات لازم را به مدیرعامل تفویض خواهد نمود.

تبصره: مديرعامل موظف ميباشد گزارش عمليات اجرايي در حدود اختيارات تفويضي در اين ماده را همه ماهه به هيأت مديره تسليم نمايد.

ماده ٢١: غير از مديرعامل و اعضاي تمام وقت هيأت مديره كه موظفند و از سازمان حقوق و مزاياي ماهانه دريافت خواهند كرد، دیگر اعضاء هیئت مدیره در ازای شرکت در جلسات غير از حق الجلسه­اي كه از طرف شوراي سازمان تعيين مي گردد وجهي دريافت نخواهند كرد. به هر حال به هر نفر بيـش از شش جلسـه در ماه حق الجلسه پرداخت نخواهد شد.

ماده ٢٢: مديرعامل سازمان از افراد ذيصلاحيت كه علاوه بر داشتن مدارک علمی در مسائل فنی و حمل و نقل شهری و ترافیک داراي تخصص و تجربيات كافي باشد براي مدت دو سال با حکم رئیس شورا منصوب می­گردد.

الف- رئیس شورا مديرعامل را به وزارت كشور معرفی و مدیرعامل بلافاصله پس از معرفی شروع بکار می­کند.

ب- تجديد انتخاب مديرعامل بلامانع است و تا تعیین مدیرعامل جدید ، مدیرعامل قبلی وظایف مربوطه را انجام خواهد داد.

تبصره: دوره خدمت مديرعامل در موارد ذيل خاتمه مي پذيرد:

١- چنانچه هر يك از اعضاء هيأت مديره سازمان به عملكرد مديرعامل ايراد و يا اعتراضي داشته باشند، ميبايستي مطلب را كتباً به مديرعامل و همچنين به رئيس هيأت مديره تسليم دارند و رئيس هيأت مديره ميبايستي موضوع را در اولين جلسه هيأت مديره كه با حضور مديرعامل تشكيل مي شود مطرح نمايد، مديرعامل پاسخ خواهد داد و درصورتيكه عضو معترض قانع نشده باشد سؤال خود را كتباً به شورا ارسال خواهد داشت در اين صورت و همچنين در صورتيكه هر يك از اعضاء شورا به عملكرد مديرعامل اعتراض داشته باشند، رئيس شورا ميبايستي براساس گزارشات مذكور و يا گـزارشات واصله از بـازرسي و همچنيـن براساس نظرات اعلامي وزارت كشور جلسه فوق العاده شورا را تشكيل تا به موضوع رسيدگي شود.

رئيس شورا موظف است مطالب مذكور را به مديرعامل ابلاغ نمايد، مديرعامل مكلف است تا در جلسه عادي و يا فوق العاده شورا كه توسط رئيس شورا تعيين مي شود حضور بهم رسانده و پاسخ ارائه نمايد و چنانچه شورا به مديرعامل رأي عدم اعتماد دهد، مديرعامل بلافاصله از سمت خود عزل مي شود.

٢- در موارد تعليق طبق مقررات قانوني.

٣- خاتمه مدتي كه براي آن دوره انتخاب شده است.

٤- چنانچه فاقد هر يك از شرايط مربوط به انتخاب مديرعامل باشد.

ماده ٢٣: وظايف مديرعامل:

١- اجراي مصوبات شوراي سازمان و هيأت مديره كه منطبق با مفاد اساسنامه بوده و اقدام در اداره امور سازمان و كوشش در جهت پيشبرد اهداف آن با اعمال مديريت صحيح و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه از قبيل كارگاه هاي توليدي، تعميراتي، خدماتي و غيره و همچنين امور اداري سازمان.

٢- همكاري در بررسي و تهيه طرح تشكيلاتي، آئين نامه مالي و معاملاتي و ساير آئين نامه هاي داخلي سازمان با پيشنهاد اصلاح و تغييرات در آن به هيأت مديره.

٣- پيشنهاد استخدام پرسنل موردنياز سازمان براساس تشكيلات مصوب و همچنين پيشنهاد ميـزان حـقوق و مزايا و يا پاداش پرسنـل به هيـأت مديره وفـق مقـررات و آئيـن نامه هاي مالي و اداري و استخدامي سازمان.

٤-  عزل و نصب كاركنان و اعطاي مرخصي و ترفيعات براساس مقررات موضوعه.

تبصره: نصب و عزل مدیر مالی به پیشنهاد مدیرعامل با تصویب هیئت مدیره انجام خواهد گرفت که در معیت مدیرعامل ذیحساب مشترک سازمان خواهد بود.

٥- تهيه و تنظيم بودجه، متمم و اصلاح و تفريغ بودجه جهت تسليم به هيأت مديره.

٦- تهيه و تنظيم ترازنامه و حساب سود و زيان و ساير گزارشهاي مالي و عملياتي سازمان جهت بررسي و طرح در هيأت مديره و تسليم آن به شوراي سازمان.

٧- انجام كليه معاملات و انعقاد و مبادله قراردادهاي مالي و فني مصوب هيأت مديره با رعايت مقررات و آئين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان.

٨- امضاء كليه اسناد و اوراق مالي تعهدآور، قبول تعهد، ظهرنويسي، پرداخت و واخواست اوراق تجاري، وصول مطالبات، پرداخت ديون و انجام هرگونه معامله اعم از خريد، فروش، اجاره، تغيير و تبديل و فسخ قراردادها، رهن گذاشتن اموال منقول و غيرمنقول در برابـر ديون، اجراي اسناد لازم الاجرا بر حسب مورد به اتفاق معاون اداري و مالي سازمان با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر سازمان براساس مقررات و مفاد اساسنامه.

٩- مديرعامل ضمن نظارت بر اجراي صحيح امور در واحدهاي تابعه مي بايستي در جهت سیاسیت خودکفائی با استفاده از حداقل نیروی انسانی در ارائه حداکثر بهره برداری در امور فنی ، خدماتی و اداری معاملاتی و تنظیم بودجه و غیره و بطور کلی صرفه و صلاح، سازمان را مد نظر قرار داده و از هرگونه ضايعات شديداً جلوگيري نمايد.

١۰- مديرعامل حافظ منافع سازمان بوده و با تصويب هيأت مديره و به نمايندگي از سازمان اختيارات ماده ١٨ اين اساسنامه را خواهد داشت.

١١- انجام سایر اموری که طبق مفاد این اساسنامه و آیین نامه­های مصوب مربوطه به عهده مدیرعامل است.

١٢- مديرعامل مي تواند با تصويب هيأت مديره و به منظور تسريع در امور جاري سازمان، تمام یا قسمتی از اختيارات خود را به هر يك از اعضاء هيأت مديره و یا مسئولان دیگر سازمان تفويض نمايد، ليكن اين تفويض اختيارات رافع مسئوليت مديرعامل نبوده و مسئوليت حسن اداره امور و حفظ دارايي سازمان همچنان بعهده او خواهد بود.

١٣- مديرعامل هر شش ماه يكبار موظف به تهيه و تسليم صورت هاي مالي و دارايي و ديون سازمان و ارائه آن به هيأت مديره مي باشد.

١٤- تقسيم كار صحيح بين كاركنان و ايجاد هماهنگي بين بخش ها و واحدهاي مختلف سازمان و نيز اتخاذ تصميمات انضباطي درباره مستخدمين.

١٥- امور اداري سازمان توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي منحصراً در قالب قراردادهاي پيمانكاري كه با آنها منعقد مي شود با ذكر كارهاي معين يا زمان مشخص و براساس برنامه مصوب سالانه سازمان انجام ميشود بطوريكه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان ايجاد نشده و كليه تعهدات ناشي از اجراي قوانين كار و تأمين اجتماعي بعهده پيمانكار باشد، بديهي است سازمان مي تواند از خدمت كاركنان ديگر سازمانها كه برابر مقررات ميتوانند به سازمان مأمور خدمت شوند به صورت مأمور استفاده نمايند. استخدام پرسنل مورد نیاز سازمان اعم از کارگری و کارمندی به تعداد محدود و صرفا بر اساس پست­های مصوب سازمان تفصیلی که پس از تایید شورای سازمان به تصویب وزارت کشور خواهد رسید مشمول مقررات آیین نامه استخدامی شهرداریهای سراسر کشور مصوب ١٣/٢/٦٨ خواهد بود.

ماده ٢٤: حسابرس (بازرس)

شوراي سازمان يك شخص حقيقي و یا حقوقی را بعنوان حسابرس (بازرس) براي مدت يكسال انتخاب و از طريق استانداري جهت صدور حكم به وزارت كشور معرفي مي نمايد. انتخاب مجدد وي براي دوره هاي بعد بلامانع مي باشد.

تبصره: حق الزحمه حسابرس (بازرس) با تصویب شورای سازمان تعیین خواهد شد.

ماده ٢٥: وظايف حسابرس ( بازرس)

 1. هدایت و راهنمایی سازمان در امور مالی و رعایت اصول و رویه های اجرائی در مدیریت مالی و حسابداری به منظور حداکثر بهره­برداری از اعتبارات و امکانات
 2. مراقبت در تطبيق عمليات سازمان با قوانين و آئين نامه ها و هدفها و اعتبارات سازمان.
 3. رسیدگی به کلیه اسناد و هزینه­ها و اسناد مالی و اوراق دفاتر سازمان و نظارت بر مسائل مربوط به عملیات و اجراء صحیح مقررات مندرج در اساسنامه و آیین­نامه­های مربوطه با توجه به بودجه مصوب سازمان و تسلیم گزارشات ماهانه به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در صورت لزوم به رئیس شورای سازمان همراه با اظهارنظر صریح.
 4. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان و بودجه و تفریغ بودجه و سایر گزارشات سالانه سازمان و امضای آنها و تسلیم آن پانزده روز قبل از تشکیل شورای سازمان به رئیس شورای مذکور و رئیس هیئت مدیره.
 5. رسیدگی به حسابهای سازمان هر ماه یکبار و ارسال نسخه­ای از نتیجه بررسی جهت اطلاع و اقدام لازم به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره.
 6. همکاری با بازرسان و حسابرسان وزارت کشور.

تبصره ١: چنانچه وزارت كشور در نتيجه بازرسي، عمليات هر يك از اعضاء هيأت مديره و يا مديرعامل را مغاير مقررات تشخيص دهد مراتب را به شوراي سازمان منعكس مي نمايد. رئيس شـورا موظف است حداكثـر به فاصـله پانزده روز از دريافت نامه نسبت به تشكيل جلسه فوق العاده شورا اقدام و موضوع را در جلسه مطرح و نتيجه را مستدلاً اعم از آنكه منجر به ابقاء و يا عزل عضو هيأت مديره و مديرعامل شود بلافاصله به وزارت كشور گزارش نمايد. بديهي است نظر واصله از وزارت كشور ملاك عمل خواهد بود.

تبصره ٢: مديرعامل و هر يك از اعضاي هيأت مديره و همچنين كليه كاركنان سازمان موظفند هر موقع و هر نوع توضيح شفاهي يا كتبي و يا هرگونه مدارك و اوراقي را كه حسابرس( بازرس) سازمان و حسابرسان وزارت كشور بخواهند بلافاصله در اختيار آن ها بگذارند.

 1. رسيدگي به هرگونه اقدامات مالي سازمان بمنظور حصول اطمينان از اينكه درآمد بطور صحيح وصول و هزينه ها با رعايت مقررات بودجه مصوب و صرفه و صلاح سازمان انجام خواهد گرفت.
 2. چنانچه حسابرس بازرس براي انجام وظايف خود رسيدگي به امور سازمان يا اسناد مالي و دفاتر سازمان را لازم بداند با توجيه كافي براي انجام آنها از متخصصين مربوط در حد اعتبارات مصوب دعوت به همكاري نمايد.
 3. گزارش هرگونه ابهام يا ايراد درحسابها یا روش های مالی و عملياتي سازمان بطور كتبي به شوراي سازمان و اعلام مواردي كه نياز به طرح در شوراي سازمان ندارد به هيأت مديره و مديرعامل جهت اصلاح.

تبصره- ابهامات و نقائص مورد اشاره حسابرس(بازرس) ميبايستي حداكثر ظرف یک هفته در اولين جلسه هيأت مديره مطرح و برابر مقررات رسيدگي شود و در غير اينصورت حسابرس(بازرس)  موظف به تسليم گزارش كتبي به رئيس شوراي سازمان مي باشد.

 1. انجام ساير اموري كه در اساسنامه به عهده حسابرس(بازرس) محول شده است.

تبصره: حسابرس(بازرس) حق مداخله مستقیم  در امور اداری و معاملات سازمان را ندارد ولي مي­تواند نظرات خود را كتباً به مديرعامل و هيأت مديره و شوراي سازمان ابلاغ نمايد.

 1. تصميمات و اقدامات حسابرس(بازرس) بايستي در دفتر مخصوص با قيد تاريخ ثبت و امضاء شود، شورا و هيأت مديره سازمان در مواقع لزوم مي توانند حسابرس(بازرس) را دعوت نمايند تا براي بررسي مسائل با آنان تشكيل جلسه دهد.

 ماده ٢٦: در صورت معذوريت يا فوت يا استعفاء يا سلب شرايط يا عدم قبول سمت توسط حسابرس(بازرس) جهت انجام وظيفه محوله، شوراي سازمان بلافاصله نسبت به انتخاب حسابرس (بازرس) اقدام خواهد کرد.

 

فصل چهارم: امور مالي سازمان

ماده ٢٧: سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هر سال آغاز و تا پايان اسفندماه همان سال به اتمام مي رسد ولي اولين سال مالي سازمان استثنائاً از تاريخ تأسيس تا پايان اسفندماه همان سال خواهد بود.

ماده ٢٨: هيأت مديره موظف است همه ساله ترازنامه ساليانه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه تهيه شده سازمان را بررسی و يك نسخه از آن را همراه با گزارش عملكرد تا پانزدهم ارديبهشت ماه سال بعد براي رسيدگي به حسابرس (بازرس) تسليم نمايد.

تبصره: شوراي سازمان جهت تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تفريغ بودجه و ساير صورت هاي مالي بايستي حداكثر تا اول تیرماه هر سال به درخواست رئيس هيأت مديره از طرف شهردار دعوت و تشكيل جلسه دهد و حداكثر تا آخر تیرماه شورا موظف است نظريه قطعي خود را اعلام نمايد.

ماده ٢٩: برنامه كار و بودجه سال آتي سازمان بايد حداكثر تا پانزده دي ماه هر سال بررسي و جهت تصويب نهايي به شوراي سازمان تسليم شود و شوراي سازمان رسيدگي به بودجه را حداكثر تا پانزدهم اسفند همان سال خاتمه خواهد داد.

ماده ٣۰: افتتاح و مسدود نمودن حساب در شعب بانكها توسط دارندگان امضاء با تصويب و معرفی هيأت مديره خواهد بود.

ماده ٣١: كليه مكاتبات سازمان با امضاي مديرعامل و مهر سازمان در غياب او به امضاي جانشين وي كه با اطلاع هيأت مديره تعيين مي شود و مهر سازمان معتبر خواهد بود.

ماده ٣٢: تعيين ميزان نرخ كرايه تاكسي ويژه فرودگاه و ترمينال و غيره كه براساس آئين نامه اجرايي در حيطه نظارت سازمان مي باشد به پيشنهاد مديرعامل به همراه نظريه هيأت مديره و با تأييد شوراي سازمان و تصويب شوراي اسلامي شهر و یا جانشین قانونی او مي باشد كه عنداللزوم پس از طي مراحل قانوني و اخذ تأييديه ساير مراجع قانوني ذيربط پانزده روز پس از انتشار آگهي به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ٣٣: دخل و تصرف در وجوه و اموال سازمان به منزله دخل و تصرف در وجوه و اموال عمومي و شهرداري بوده و متخلفين بر طبق قانون و مقررات مربوطه تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.

ماده ٣٤: یک نفر که توسط شورای اسلامی شهر معرفی می­ شود به عنوان ناظر پذیرفته خواهد شد. ناظر شورای اسلامی شهر می­تواند بدون حق رأی در جلسات شورای سازمان شرکت نموده و گزارش لازم را به اطلاع شورای اسلامی شهر برساند.

 

فصل پنجم: مقررات مختلف

ماده ٣٥: چنانچه مواردي در اين اساسنامه پيش بيني نشده باشد براساس قانون شهرداري و قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ٣٦: كليه آگهي ها و اطلاعيه هاي سازمان در روزنامه رسمي كشور و يكي از جرايد كثيرالانتشار درج خواهد گرديد.

ماده ٣٧: اين اساسنامه مشتمل بر پنج فصل و ٣٧ ماده و ٢٨ تبصره و ١١٢ بند در ٢٥ صفحه که مستند به ماده ٨٤ قانون شهرداري و بند پانزدهم ماده ٧١ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب ١/٣/٧٥ كه در تاريخ ٧٦/٢/٣ به تصویب رسیده مورد موافقت می­ باشد و کلیه صفحات آن ممهور به مهر وزارت کشور است.