<none>

شفافیت یکی از الزامات اساسی حکمرانی خوب و عوامل کلیدی بهره وری و کارآمدی تلقی می شود. شفافیت بیش از آنکه الزام مدیریتی باشد، پای در باورها و ارزش های مردمسالار دارد. در مردمسالاری افزون برآن که  شفافیت،  ابزار ضروری مبارزه بافساد و افزایش بهره وری است، دلیلی بر اعتقاد و شناسایی حق حاکمیت مردم است. باور اساسی مردمسالاری، اعتقاد به حکومت و مدیریت تحت اراده عمومی شهروندان است؛ این که "صلاح مملکت خویش مردمان دانند".